Juryrapport 2005

De jury is unaniem van oordeel dat de Prof. Mr N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2005 van de Vereniging voor Sport en Recht dient te worden toegekend aan:

mr Ronald Olsthoorn

voor zijn scriptie:
Sport(er) in beeld. Over de sporter, zijn prestatie en het intellectuele eigendomsrecht.

De jury motiveert haar beslissing als volgt:
· Zoals de titel van de scriptie al verraadt, staan in de scriptie van Ronald Olsthoorn binnen het verband van het intellectueel eigendomsrecht de persoon van de sporter en zijn sportprestatie centraal. Centraal, maar ook los van elkaar, omdat de sporter in juridische zin niets te zeggen heeft over de exploitatie van zijn sportprestatie. Bovendien wordt die sportprestatie, zo concludeert de auteur, tot op heden in Nederland niet beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht of een daaraan naburig recht, terwijl de Hoge Raad ook geen ruimte biedt voor prestatiebescherming op een andere rechtsgrond. Kan de sporter zijn sportprestatie dus niet exploiteren, het portretrecht en de image rights bieden hem wel de mogelijkheid om zijn – al dan niet door de sportprestaties – opgebouwde populariteit te exploiteren.
· Vanuit dat gegeven stelt de auteur zich twee vragen: (1) op welke gronden wordt de sporter een intellectueel eigendomsrecht onthouden en (2) hoe verhoudt de praktijk van de imagecontracten zich met het intellectueel eigendomsrecht ?
· Op grond van een uitgebreid en in relatie tot de vraagstelling adequaat onderzoek komt Ronald Olsthoorn tot het eigen oordeel dat het huidige juridische instrumentarium tekortschiet om de sportprestatie van de sporter te beschermen en daarom pleit hij voor een sportrecht, bij voorkeur op Europees/internationaal niveau, naar het model van het naburig recht van de uitvoerend kunste-naar, zoals die keuze in de Wet Naburige Rechten op rechtspolitieke gronden ook is gemaakt voor de variété- en circusartiesten. De imagecontracten hebben naar zijn mening hun langste tijd gehad. O.a. omdat de opbrengsten uit de exploitatie van imagerechten tegenvallen en fiscaal worden be-last. De auteur ziet meer heil in een verankering van de persoonlijkheidsrechten van de sporter in de door hem met zijn werkgever te sluiten arbeidsovereenkomst.
· De eigen opvattingen van de auteur zijn in de scriptie goed beargumenteerd en het resultaat van een gedegen onderzoek waarin de relevante jurisprudentie en literatuur zijn betrokken. Vanuit een duidelijke vraagstelling worden de gestelde vragen op een logische en juridisch verantwoorde wijze beantwoord.
· De jury is altijd prettig verrast wanneer de door een auteur geventileerde eigen mening er niet één is waarbij hij zich aansluit bij gangbare opvattingen maar op grond van zijn onderzoek tot eigen opvattingen komt en die ook durft te verdedigen. Dit verraadt een grondige beheersing van de materie. Daarvan is bij Ronald Olsthoorn zeker sprake.
· De scriptie heeft actualiteitswaarde en biedt hen die zich op dit terrein willen oriënteren een handzaam en gedegen naslagwerk.
· De scriptie is op een heldere, prettig leesbare wijze geschreven. De jury wil niet nalaten hier uit-drukkelijk te vermelden dat zij zeer gecharmeerd is van de wijze waarop een gecompliceerde materie als de exploitatie van de sportprestatie van een sporter zo helder is beschreven. Het kostte de juryleden geen enkele moeite de scriptie zonder onderbreking in één keer uit te lezen.

De Jury, Zeist 3 november 2005


Mr. O.J.H.M. van Eijndhoven Mr F.C. Kollen Mr E.C.B. Adriaanse Mr M. Boetekees
(voorzitter) (secretaris) (lid) (lid)