Juryrapport 2004

De jury is unaniem van oordeel dat de Prof. Mr N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2004 van de Vereniging voor Sport en Recht, ter beschikking gesteld door Rabobank Nederland, dient te worden toegekend aan:

mr THIJS ZONNEVELD

voor zijn scriptie:

Op Jacht met Grof Geschut. Het sanctiesysteem van de World Anti-Doping code.

De jury motiveert haar beslissing als volgt:

· Het onderwerp van de scriptie van Thijs Zonneveld over de nieuwe dopingregelgeving van de WADA is zeer actueel, welk onderwerp ten tijde van het schrijven van de scriptie nog de toets van de praktijk en die van de jurisprudentie moest doorstaan.
· Thijs Zonneveld acht het onvermijdelijk dat ter bestrijding van doping voor uniforme regelgeving is gekozen die voor alle takken van sport geldt en wereldwijd in een veelheid van rechtstelsels moet worden toegepast. Die beoogde uniformiteit laat daardoor onvoldoende ruimte voor een onvoorwaardelijke toepassing van rechtsbeginselen van zowel strafrechtelijke als procesrechtelijke aard. Thijs Zonneveld accepteert dat uitgangspunt.
· Echter niet, dat ten aanzien van de schuldvraag zonder meer gekozen is voor het ‘strict liablilty’-beginsel, waar naar zijn mening had moeten worden gekozen voor het ‘Anscheinsbeginsel’om sporters een faire kans te geven de strafmaat te elimineren of te verminderen door de waarschijn-lijkheid van het causale verband tussen de gevonden verboden stof en de doelbewuste inname ervan te bestrijden. Het door hem bepleite Anscheinbeginsel biedt naar zijn mening een betere en rechtvaardiger mogelijkheid om het kaf van het koren tussen de overtreders te scheiden om daar-door die sporters te beschermen bij wie het verboden middel op een andere wijze dan door bewuste inname in het lichaam is gekomen.
· De combinatie van een strenge hantering van het strict liability-beginsel met een gefixeerde straf-maat, leidt volgens Thijs Zonneveld tot een vorm van “automatenrecht die de juridische houdbaar-heid en wenselijkheid sterk doet verminderen, waardoor het gros van de dopingzaken in de nieuwe regelgeving slechts een formaliteit zal zijn”. De tweejarige straf is naar zijn mening geen uiting van harmonisatie: “het is unificatie, eenheidsworst en een bron van onrechtvaardige uitspraken”. Thijs Zonneveld steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en sluit zijn scriptie af met de conclusie dat de geopende jacht op dopingzondaars te vergelijken is door met bazooka’s op mug-gen te jagen, terwijl de vliegenmepper een subtieler wapen is dat het probleem ook oplost zonder de omgeving onnodige schade te veroorzaken. Daarmee is ook de titel van zijn scriptie “Op Jacht met Grof Geschut” verklaard.
· De scriptie behandelt de nieuwe dopingregelgeving op een compacte wijze, in heldere bewoor-dingen met een stellige toonzetting en in goed geformuleerde zinnen waardoor de scriptie prettig leest. Thijs Zonneveld heeft de materie goed en evenwichtig behandeld, eigen standpunten verwoord en goed onderbouwd alternatieven aangedragen. Moge wellicht zijn stevige uitspraken anders doen vermoeden, zijn stellingen zijn het resultaat van een goed opgebouwde en helder te volgen gedachtelijn die consequent is uitgewerkt en daardoor een te respecteren grondslag vormt voor zijn conclusies.
· Het trof de jury met name dat vrijwel elke zin lading had en daardoor kracht uitstraalde. De kracht van iemand die de materie goed beheerst en dat op zodanige wijze aan de jury heeft weten duide-lijk te maken, dat het de juryleden geen moeite kostte de scriptie zonder onderbreking in één keer uit te lezen.

De Jury, Zeist 4 november 2004

Mr. O.J.H.M. van Eijndhoven Mr F.C. Kollen Mr E. Adriaanse
(voorzitter) (secretaris) (lid)