Juryrapport 2003

De jury is van oordeel dat de Prof. mr N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs (2003) van de Vereniging voor Sport en Recht, ter beschikking gesteld door Rabobank Nederland, dient te worden toegekend aan:

Marlies Eshuis

voor haar scriptie:

Staatssteun aan voetbalclubs.

De jury motiveert haar beslissing als volgt:

· De scriptie van Marlies Eshuis kenmerkt zich door een heldere, directe schrijfstijl, waarbij zij in aandacht houdende bewoordingen het onderwerp van de scriptie zodanig behandelt dat het de juryleden geen moeite kostte de scriptie in één adem uit te lezen.
· Reeds door de wijze waarop de scriptie is geschreven proefde de jury dat de schrijfster de materie goed beheerste, waardoor zij ook kon kiezen voor een stellige toonzetting.
· Dat is eens te meer een compliment waard daar zij met haar onderwerp “Staatssteun aan voetbalclubs” gekozen heeft voor een actueel onderwerp waarover nog nauwelijks juridische jurisprudentie en literatuur voorhanden is hetgeen een student noopt tot een grotere eigen inbreng. Zo actueel, dat Marlies Eshuis in de eerste regels van haar scriptie zich afvroeg of het onderwerp niet te actueel is voor een scriptie.
· Marlies Eshuis beantwoordt die vraag zelf door een scriptie te schrijven waarin zij via de afpelmethode eerst de relevante feiten in kaart brengt, waarna zij als hoofdregel het toepasselijke artikel 87 van het Europees Verdrag beschrijft om daarna de uitzonderingen op die hoofdregel en de vertakkingen tussen hoofdregel en de uitzonderingen systematisch en met logica op heldere wijze en zonder omwegen te analyseren.
· Marlies Eshuis komt aldus tot de conclusie dat op grond van zowel de voorwaarden waaraan staatssteun moet voldoen als het te hanteren doelmatigheidscriterium, de kans klein is dat staatssteun aan voetbalclubs in overeenstemming is met de huidige Europese regelgeving terzake van mededinging.
· Terugbetaling van reeds verleende staatssteun is volgens Marlies Eshuis te verwachten, doch dit leidt volgens haar tevens tot de paradox dat de financiële problemen van de Europese clubs zodanig zullen toenemen dat faillissementen zijn te verwachten en dus ook een teloorgang van de langdurig opgebouwde infrastructuur van de sportwereld. Aan de andere kant, zo geeft Marlies Eshuis ons nog enige hoop, zal de Europese Commissie ook rekening hebben te houden met het specifieke karakter van de sport en in dat specifieke karakter ligt volgens haar ook de plicht van de Europese Commissie om met een oplossing te komen die ervoor zorgt dat het betaald voetbal in Europa blijft bestaan.
· De scriptie ontleent haar waarde beslist niet alleen aan de actualiteit van het onderwerp maar veeleer aan de eigen inbreng van de scribent die er blijk van heeft gegeven met kennis van zaken een onderwerp aan te durven waarvoor nog weinig juridische houvast aan jurisprudentie en literatuur bestond.
· Daarom heeft de jury unaniem besloten haar de Scriptieprijs 2003 toe te kennen.