Juryrapport 1999

De Prof mr N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs van de Vereniging voor Sport en Recht wordt in 1999 toegekend aan

mr Juliėtte van Balen

voor haar scriptie:

Juridische aspecten van een Benelux Basketball League.

De jury heeft haar beslissing als volgt gemotiveerd:

* Juliėtte Van Balen heeft het gekozen onderwerp voldoende uitgespit en zij heeft niet geschroomd de moeilijkheidsgraad tot lezenswaardige proporties terug te brengen.

* Zij geeft blijk van een uitstekende juridische beheersing van het onderwerp en van het daaraan ten grondslag liggende Nederlandse en buitenlandse recht.

* Door zijn inhoud, wijze van rubricering, de verwijzing naar jurisprudentie en literatuur heeft de scriptie een meerwaarde en voegt aan de juridische wetenschap een nieuw on-derwerp toe, zodat de student of anderen tot een verdere wetenschappelijke verdieping kunnen komen.

* In relatie tot het onderwerp heeft voldoende jurisprudentie- en literatuur-onderzoek plaatsgevonden en daarbij zijn belangrijk te achten ontwikkelingen of inzichten niet over het hoofd gezien.

* Met betrekking tot de vraagstelling is gekozen voor een eigen invalshoek, die getuigt van originaliteit op een wijze die wetenschappelijk verantwoord is te achten. De auteur draagt eigen oplossingen voor de beschreven problematiek aan.

* Het scriptie-onderwerp is voor de sport van praktisch belang op een wijze die zich laat vertalen in beleid, rechtspraak of reglementering.

* De scriptie van Juliėtte Van Balen steekt zowel qua juridische intrinsieke waarde alsook betreffende indeling en overzichtelijkheid de andere mededingers naar de kroon.

* De scriptie geeft een goed en uitgebalanceerd overzicht van een nieuw onderwerp in de rechtsliteratuur, welke literatuur op een heldere manier in korte en duidelijke zinnen wordt geanalyseerd, hetgeen het gemiddelde scriptie-niveau, dat zich beperkt tot vaak louter een beschrijving daarvan, te boven gaat.

* De jury kwalificeert de scriptie van Juliėtte van Balen als goed geschreven, toeganke-lijk op schrift gesteld over een nieuw onderwerp, dat door studenten nog niet op deze manier werd uitgewerkt. Het is praktisch!