Juryrapport 1998

De prijs is toegekend aan

mevrouw mr Anne Marieke van Berkel

voor haar scriptie:

De beroepsvoetballer en het recht op arbeid.

De jury heeft haar beslissing als volgt gemotiveerd:

* Hoewel de scriptie van Marieke van Berkel niet in dezelfde mate aan alle in het Scriptiereglement van de Vereniging voor Sport en Recht genoemde criteria voldoet, is het -vergeleken met de andere mededingers- een scriptie die andere werken naar de kroon steekt.

* De scriptie geeft een goed en uitgebalanceerd overzicht van een de laatste jaren indrin-gend nieuw onderwerp in de rechtsliteratuur en jurisprudentie. Deze literatuur en rechtspraak worden op een heldere manier in korte en duidelijke zinnen geanalyseerd, hetgeen het gemiddelde scriptie-niveau, dat zich beperkt tot vaak louter een beschrijving daarvan, teboven gaat.

* Marieke van Berkel heeft in haar probleemstelling, die uiteenvalt in een hoofdprobleemstelling en een sub-probleemstelling, de zaken voor de lezer goed afgebakend.

* In de hoofd-probleemstelling wordt duidelijk aangegeven dat binnen het kader van haar scriptie de centrale vraag luidt:

"Heeft de beroepsvoetballer-werknemer recht om opgesteld te worden, omdat gezegd kan worden dat hij recht op arbeid heeft?"

En in de sub-probleemstelling beperkt zij zich tot:

"Wat houdt tewerkstelling voor een beroepsvoetballer in? Moet hij daadwerkelijk worden opgesteld in de A-selectie, dan wel in de C-selectie" of

"Is deelname aan een training al voldoende?"
En voorts: "Wat zijn in dezen de ontwikkelingen in de rechtspraak?"

* Het kapstok -artikel respectievelijk de schakel- bepaling 7:611 van het BW (het vroegere artikel 1639z BW) is door de winnares aan een nader onderzoek onderworpen.
Dit artikel 7:611 BW wordt mede behandeld aan de hand van de rechtspraak, waarbij hier kortheidshalve de volgende rechtsgedingen worden gememoreerd:

* LASEROMS - SPARTA, kantonrechter Rotterdam 5 april 1967;
* WULLEMS - NAC, arbitragecommissie KNVB 29 januari 1975;
* HAAN - AJSX, president rechtbank Amsterdam 3 april 1975;
* PAS en VAN ELLESWIJK - FC VLAARDINGEN, arbitragecommissie KNVB 7 augustus 1975;
* BENEN - FORTUNA SC, arbitragecommissie KNVB 7 september 1978;
* MEIJERS - NEC, arbitragecommissie KNVB 17 oktober 1983;
* KOETJE - CAMBUUR, arbitragecommissie KNVB 14 november 1989;
* WITSCHGE - FEIJENOORD, spoedarbitrage KNVB 14 februari 1996;
* HESP e.a. - AZ, arbitragecommissie KNVB 15 augustus 1997.


* Na in een apart hoofdstuk (4) de verschillen en overeenkomsten tussen de "gewone ar-beider" en de "beroepsvoetballer" te hebben gehandhaafd, concludeert de winnares dat er vooruitgang is geboekt met betrekking tot het afdwingen van het recht op arbeid. Niet zodanig, dat het recht om opgesteld te worden kan worden gesanctioneerd, maar wel het recht tot deelname aan de trainingen en besprekingen.

* De scriptie is goed en helder geschreven, daardoor zeer toegankelijk, van voldoende wetenschappelijk niveau en vormt een praktisch naslagwerk over een origineel onderwerp.