Juryrapport 1997

Door de vereniging wordt voor de vijfde keer de door Uitgeverij Kluwer / Fed gesponsorde scriptieprijs uitgereikt. De voorzitter van de jury laat daarbij weten dat de jury zich geplaatst heeft gezien voor de vraag of de prijs dit jaar wel zou kunnen worden toegekend omdat slechts één scriptie is ingediend om mee te dingen naar de prijs. De jury heeft gemeend dat er onvol-doende gronden zijn om van toekenning van de prijs vanwege dit principiële argument af te zien, hetgeen niet wegneemt dat de ingediende scriptie dient te worden beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende criteria. Naar het oordeel van de jury voldoet deze scriptie aan al die criteria zodat de jury tot toekenning van de scriptieprijs is overgegaan.

De prijs wordt dit jaar toegekend aan

mevrouw mr Hélène Bakker

voor haar scriptie:

Doping geregeld?
Actuele thema’s en knelpunten in de huidige dopingregelgeving.

De jury heeft haar beslissing als volgt gemotiveerd:

* Hélène Bakker heeft in haar scriptie een onderwerp met een nog immer grote actuali-teitswaarde aan de orde gesteld.

* Het onderwerp is behandeld vanuit een duidelijke vraagstelling. In een goede onder-linge samenhang wordt op evenwichtige wijze het gehele dopingtraject (van regelge-ving via lidmaatschapsverhouding tot bestraffing) aan de orde gesteld.

* De wijze waarop de juridische aspecten van doping worden belicht, maken de scriptie door het beschrijvende en inventariserende karakter tot een vademecum voor doping-vraagstukken. De scriptie is daardoor niet alleen voor de praktijk van praktische bete-kenis, maar biedt tevens voldoende aanknopingspunten voor nader wetenschappelijk onderzoek.

* Schrijfster neemt regelmatig eigen standpunten in, waarmee zij een aanzet geeft tot verdere wetenschappelijke discussie.

* De scriptie geeft voorts blijk van een gedegen voorafgaand onderzoek, deels ook met een rechtsvergelijkend karakter. De jury noemt wat dit laatste betreft met name de be-sproken jurisprudentie van internationale sportorganisaties.

* De scriptie is op een heldere, prettig leesbare wijze geschreven. De jury wil niet nala-ten uitdrukkelijk te vermelden dat zij zeer gecharmeerd is van de wijze, waarop een gecompliceerde materie als doping zo helder wordt beschreven. Het kostte de juryle-den geen enkele moeite de scriptie zonder onderbreking in één keer uit te lezen.