De jury is van oordeel dat de Prof. Mr N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2007 van de Vereniging voor
Sport en Recht dient te worden toegekend aan:

mr Bart Hunnekens

voor zijn scriptie:
Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht.

De jury motiveert haar beslissing als volgt:
· Bart Hunnekens signaleert drie arbeidsrechtelijk problemen in het betaald voetbal, welke hij heeft
onderzocht op hun onderlinge samenhang.
· Het gaat daarbij om de vragen: (1) In hoeverre zijn de FIFA Regulations for the Status and Trans-
fer of Players te rijmen met het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW ?, (2)
Welke factoren zouden een rol moeten spelen in de vaststelling van de ontbindingsvergoeding ten
laste van een werknemer door de Arbitragecommissie van de KNVB ? en (3) Kan er bij het ge-
bruik van een eenzijdige optie sprake zijn van misbruik van omstandigheden of van onaanvaard-
baarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ?
· Bart Hunnekens komt tot de conclusie dat de beperking van het recht tot ontbinding van een
arbeidsovereenkomst in de FIFA Regulations op gespannen voet staat met artikel 7:685 lid 1 BW
en dat er geen rechtvaardigingsgronden bestaan voor het gebruik van deze regel. Naar zijn mening
dient de Arbitragecommissie de FIFA-bepaling buiten toepassing te laten wanneer geoordeeld
moet worden over een ontbindingsverzoek van een speler die naar het buitenland wil vertrekken.
· De auteur gaat in zijn scriptie bovendien uitgebreid in op de omstandigheden die een rol dienen te
spelen bij het beoordelen van een ontbindingsverzoek door een speler. De auteur concludeert dat
spelers in hun ontbindingsverzoek te weinig het accent leggen op het carrièremotief en dat de
uitspraken van de Arbitragecommissie van de KNVB op dit onderdeel meer uniformiteit en
duidelijkheid behoeven.
· Bart Hunnekens toont eigen initiatief door zelf een systeem te ontwikkelen waarin naar zijn me-
ning de juiste componenten voor het vaststellen van een ontbindingsvergoeding zijn opgenomen:
(1) de geleden schade bestaande uit opleidingskosten en een eventueel door de werkgever betaalde
transfersom; (2) de commerciële waarde van de speler bestaande uit de factor netto-omzet per
seizoen per speler, die de kwaliteit van de speler aangeeft, (3) de restduur van het contract en (4)
een factor die rekening houdt met het verschil in salaris tussen huidige en nieuwe werkgever.
· Het is met name dit onderdeel van zijn scriptie waarover de jury van mening is dat het van
originaliteit en durf getuigt door zelf een systeem te ontwikkelen, dit nader uit te werken en vast te
leggen in rekenmodellen, die goed inzichtelijk maken hoe de ontbindingsvergoeding zou kunnen
worden berekend.
· Opmerkelijk is overigens dat Bart Hunnekens in juni 2006, toen hij zijn scriptie afrondde, aan de
hand van het door hem bepleite rekenmodel kwam tot een door Wesley Sneijder te betalen
ontbindingsvergoeding van ruim 6 miljoen euro. De praktijk heeft uitgewezen dat, hoe redelijk
rekenmodellen ook kunnen zijn, de markt uiteindelijk de prijs bepaalt. Overigens zou Klaas-Jan
Huntelaar in de optiek van Bart Hunnekens bijna 14 miljoen euro moeten "kosten".
· De jury is altijd prettig verrast wanneer de door een auteur ingenomen eigen standpunten niet aan-
sluiten bij gangbare opvattingen, maar de auteur daarentegen na gedegen onderzoek op goed
onderbouwde wijze tot eigen opvattingen komt en die ook durft te verdedigen. Dit verraadt een
grondige beheersing van de materie. Daarvan is in de scriptie van Bart Hunnekens zeker sprake.
· De jury heeft daarom unaniem besloten de Scriptieprijs voor 2007 toe te kennen aan Bart
Hunnekens.

De jury,
Zeist, 8 november 2007


Mr. O.J.H.M. van Eijndhoven mr. F.C. Kollen mr. E.C.B. Adriaanse mr. M.J.M. Boetekees
(voorzitter)
(secretaris)
(lid)
(lid)